fbpx
01 434 70 12 040/775 779 info@novinar-drustvo.si

1. SPLOŠNA DOLOČILA

Smučarsko društvo Novinar (v nadaljevanju SD Novinar) deluje v skladu z določili zapisanimi v statutu društva in internimi pravilniki.

Splošni pogoji veljajo med SD Novinar (v nadaljevanju »ponudnik«) in osebo, članom SD Novinar, ki se prijavlja na tečaj/dogodek (v nadaljevanju »naročnik«) ter veljajo za vse dogodke in programe (v nadaljevanju »dogodki in programi«), ki jih organizira ponudnik.

2. ČLANARINA

V primeru, da ob prijavi naročnik še ni član SD Novinar, se s prijavo na dogodek včlani v društvo in mora ob prijavi poravnati tudi letno članarino v višini, ki jo za vsako sezono določi izvršni odbor društva.

3. PRIJAVA

• Naročnik se lahko prijavi na dogodek ali program preko prijavnice objavljene na spletni strani društva.
• S prijavo na dogodek ali program član/starš/zakoniti zastopnik potrjuje, da je seznanjen s cenikom, sprejema plačilne pogoje in se zavezuje, da bo poravnal vse stroške izbranega dogodka ali programa v danem roku.
• S prijavo preko spletne prijavnice naročnik sprejme te splošne pogoje.
• Osebe mlajše od 18 let se lahko prijavijo le ob predložitvi posebnega pisnega dovoljenja staršev ali skrbnikov.
• Za plačilo dogodka ali programa in letne članarine za nepolnoletne člane odgovarjajo starši/zakoniti zastopniki.
• Prijava na dogodek ali program potrjena šele ob plačilu celotne vrednosti dogodka ali programa in članarine za tekočo sezono, razen v primerih, ko razpis dogodka ali programa predideva drugače.

4. VARSTVO PODATKOV

Naročnik s prijavo, plačilom in udeležbo na dogodku ali programu pristaja na uporabo osebnih podatkov z namenom izvedbe dogodka ali programa ter za namene trženja, prodaje in obveščanja o ostalih ponudbah ponudnika ter njegovih poslovnih partnerjev.

Ponudnik se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke o naročniku varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in internim Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Naročnik lahko od ponudnika kadarkoli zahteva, da le-ta prekine s trženjem in obveščanjem o ostalih ponudbah.

5. FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE

S prijavo na dogodek ali v program dovoljujete fotografiranje in snemanje ter uporabo fotografij in video posnetkov na spletni strani SD Novinar, družbenih omrežjih, v publikacijah SD Novinar in drugih medijih. V primeru, da se ne želite pojavljati na slikovnem in video materialu v medijih, lahko to ob prijavi to označite v prijavnem obrazcu.

6. CENE

  • V veljavi so cene, navedene na internetni strani ponudnika.
  • Cene se lahko spremenijo brez predhodne najave v primeru dviga cen s strani naših partnerjev (smučišča, prevozniki, …).
  • Za družine s prijavljenim več kot enim otrokom, vpisanim na isti dogodek ali program se upošteva popust na ceno dogodka ali programa, v višini kot je navedeno v razpisu. Pri tem popustu se upošteva najstarejši otrok kot prvi otrok in najmlajši kot zadnji otrok. Ta popust velja samo za stroške dogodka ali programa in ne velja za druge stroške. Ta popust velja samo za sorojence oziroma otroke istih staršev ali skrbnikov, ki živijo v istem gospodinstvu.

7. ODPOVED PRIJAVE IN VRAČILO DENARJA

Naročnik ima pravico, da lahko v vsakem trenutku popolnoma, ali delno odstopi od prijave na dogodek ali program (v nadaljevanju: odpoved prijave). Odpoved mora biti pisna in podana v skladu s temi pogoji. Če se naročnik ne more udeležiti dogodka ali programa, lahko prenese svojo prijavo na drugega, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za posamezen dogodek ali program.

Naročnik mora o tem obvestiti SD Novinar najpozneje v štirinajstih dneh pred začetkom dogodka ali programa. Odpoved prijave se opravi po elektronski pošti na info@novinar-drustvo.si.

V primeru, ko naročnik odpove prijavo, ima SD Novinar pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi prijave. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je naročnik predložil odpoved in je neodvisna od tega ali je za dogodek ali program že kaj plačal ali ne.

Glede na čas odpovedi ima SD Novinar za dogodek ali program v Sloveniji in Evropi pravico zadržati:

• do 30 dni pred odhodom – 20 % vrednosti dogodka ali programa, vendar ne manj kot 15 EUR
• 29–22 dni pred odhodom 30 % cene dogodka ali programa
• 21–15 dni pred odhodom 40 % cene dogodka ali programa
• 14–8 dni pred odhodom 60 % cene dogodka ali programa
• od 7 do vključno dneva odhoda oziroma začetka opravljanja storitve – 100 % dogodka ali programa
• neudeležba brez odstopa od prijave – 100 % cene dogodka ali programa.

Za spremembo prijave pred odhodom zaračuna SD Novinar 20 EUR na osebo.
V primeru, da naročnik ne upošteva časa prihoda in odhoda, si SD Novinar pridržuje pravico do odhoda brez naročnika. V tem primeru naročnik nima pravice do povračila stroškov ali cene (kupnine) ne delno ne v celoti.

7.1. ODSOTNOST NA VADBAH

Vadbe za otroke so organizirane na različnih lokacijah v Ljubljani in potekajo v različnih časovnih obdobjih: V okviru vadb zagotavljamo najmanj 30 ur programa (vrtci, šole), oziroma je število ur določeno v razpisu posameznega programa.

V primeru dolgotrajne nezmožnosti obiskovanja vadbe (vsaj 30 dni) zaradi bolezni ali poškodbe ob predložitvi zdravniškega potrdila vrnemo ustrezen del vadnine. Posamezne kratkotrajne odsotnosti so vštete v ceno programa. Članarine ne vračamo.

V primeru prenehanja obiskovanja vadb ali drugih programov je potrebno polno plačilo tekočega obroka oziroma mesečnega prispevka.

8. ZAVROVANJE ODPOVEDI

Če naročnik ob prijavi predvideva, da se zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko položi odstopnino. Sporazum o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni, poškodbe ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci,stari starši,vnuki, bratje, sestre) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Odstopnina znaša 15 EUR in mora biti vplačana skupaj s plačilom vrednosti dogodka ali programa. V primeru, da naročnik odpove udeležbo na dogodku ali programu oz. odstopi od pogodbe zaradi višje sile, pa ni položil odstopnine, ima SD Novinar pravico do povračila stroškov po Splošnih pogojih in navodilih (7. točka) in ne vrača nobene odškodnine ali nadomestila za neizkoriščene storitve. Ne glede na plačano odstopnino ima SD Novinar v primeru odpovedi naročnika pravico do zadržanja administrativnih stroškov v višini 15,00 EUR

9. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Naročnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti sporočiti na kraju samem, predstavniku SD Novinar. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija oz. pritožba (v nadaljevanju reklamacija) lahko rešena na kraju samem, naročnik pa ni opozorila na napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je naročnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.

Naročnik lahko vloži reklamacijo pisno v zakonsko predpisanem roku dveh mesecev. Naročnik naj pisno reklamacijo, skupaj z zahtevkom pošlje na naslov: SD Novinar, Staničeva 41, 1000 Ljubljana, ali na elektronsko pošto info@novinar-drustvo.si.

Reklamacija mora biti utemeljena. Naročnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo o dejanskem stanju, na podlagi katerega naročnik svoj zahtevek uveljavlja.

10. KONČNE DOLOČBE

Vse spore bosta stranki reševali sporazumno. V primeru da se stranki ne moreta sporazumeti, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Izvajalec se zavezuje, da bo program izvajal po načelih varnosti in kvalitete.

Ljubljana, september 2022

Splošne informacije

SD Novinar
Staničeva ulica 41
1000 Ljubljana
t: 01 434 70 12
m: 040 775 779
e: info@novinar-drustvo.si
w: www.novinar-drustvo.si

Kje smo?

Smučarsko društvo Novinar

Naročite se na obvestila društva