SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA SD NOVINAR

 

1. SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji in navodila za aranžmaje organizatorja potovanja (v nadaljevanju Splošni pogoji in navodila) Smučarskega društva Novinar, Staničeva 41, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju SD Novinar) so sestavni del pogodbe-prijavnice, ki jo skleneta SD Novinar in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma.

 

2. PRIJAVA

Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo aranžmaja ali druge storitve društva  SD Novinar in se nanj nanašajo Splošni pogoji in navodila.
Potnik se lahko prijavi za aranžma, ki ga organizira SD Novinar, v prostorih društva SD Novinar, po elektronski prijavnici ali mailu. Ob prijavi SD Novinar in potnik skleneta pogodbo-prijavnico, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje bodisi podatke o potnikovem aranžmaju bodisi se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave. Pogodba-prijavnica se šteje za sklenjeno z dnem plačila akontacije. Ob prijavi SD Novinar izda potniku potrdilo o rezervaciji, ki pa ne velja kot potovalni dokument oz. voucher. Potrdilo o rezervaciji vsebuje podatke o potnikovem aranžmaju ali se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni in je enakovreden dokument pogodbi-prijavnici.. Z določili Splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani www.novinar-drustvo.si
V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

 

3. PLAČILO STORITEV

Prijavnina , ki jo potnik plača ob prijavi, znaša 30% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v pogodbi- prijavnici. Preostali del je potnik dolžan poravnati najkasneje 15 dni pred začetkom potovanja, oz. v roku , kot je navedeno na pogodbi- prijavnici. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje,da je odpovedal aranžma, in SD Novinar ravna po določilih Splošnih pogojev in navodil, ki urejajo odpoved aranžmaja s strani potnika.
Plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem aranžmaju ali potovanju, pod pogoji, določenimi v Splošnih pogojih in navodilih in sklenjeni pogodbi - prijavnici.
Opravljeno plačilo s strani potnika se šteje, da je opravljeno na dan in uro, ko SD Novinar zazna priliv s tega naslova na svojem transakcijskem računu. V kolikor SD Novinar ne zazna priliva na transakcijski račun na način in v roku, kot je to opredeljeno v pogodbi- prijavnici in v Splošnih pogojih in navodilih, ima SD Novinar pravico, da prekliče rezervacijo in šteje se, da storitev ni bila nikoli naročena in pogodba-prijavnica ni bila sklenjena.
V kolikor pride potnik v zamudo s plačilom in ne posreduje potrdila o plačilu v skladu z s določbami pogodbe-prijavnice ter Splošnih pogojev in navodil, SD Novinar ni potrebno preveriti ali je  paket še na voljo oz. ali je paket rezerviran.

 

4. CENE

Cene storitev SD Novinar so določene s programom potovanja ali letovanja, ter veljajo od dneva objave programa. SD Novinar si pridržuje pravico do spremembe cene, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji.
O morebitni spremembi cene potovanja je SD Novinar dolžen obvestiti potnika. V kolikor je ta cena višja od tiste, po kateri je potnik s SD Novinar sklenil pogodbo-prijavnico, mu SD Novinar ponudi doplačilo ali paket v enakem cenovnem razredu in s podobno kvaliteto kot tisti, ki ga je potnik želel. V kolikor se s ponujenimi možnostmi potnik ne strinja, se mu vrnejo vplačani in prejeti zneski na transakcijski račun SD Novinar najkasneje v 5 delovnih dneh od prejema pravilne informacije o številki transakcijskega računa potnika, pogodba-prijavnica pa se stornira.

 

5. POTNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list oziroma osebno izkaznico. Če potnik te obveznosti ne izpolni, postopa SD Novinar po določilih o potnikovi odpovedi potovanja.

 

6. POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA

Potnik ima pravico do pisne odpovedi potovanja, ki jo posreduje SD Novinar. V tem primeru ima SD Novinar pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, ko je potnik predložil odpoved:

- do 30 dni pred odhodom: - 20% cene aranžmaja
- 29 do 22 dni pred odhodom: - 30% cene aranžmaja
- 21 do 15 dni pred odhodom: - 50% cene aranžmaja
- 14 do 8 dni pred odhodom: - 80% cene aranžmaja
- 7 do 1 dneva pred odhodom: - 100% cene aranžmaja
- na dan odhoda, oz. po odhodu aranžmaja: - 100% cene aranžmaja

Ob ustni odpovedi potovanja mora potnik podpisati pisno izjavo o odpovedi potovanja. Če potnik sam najde zamenjavo in za potovanje ni drugih ovir (vize, cepljenje..) plača stroške preknjižbe v višini 25 eur. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem le-to prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.

 

7. ODSTOPNINA – RIZIKO ODPOVEDI

Če potnik ob prijavi predvideva, da se zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko položi odstopnino. Sporazum o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni, poškodbe ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci,stari starši,vnuki, bratje, sestre) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Odstopnina znaša 5% cene aranžmaja. V primeru, da potnik odpove potovanje, oz. odstopi od pogodbe zaradi višje sile, pa ni položil odstopnine, ima SD Novinar pravico do povračila stroškov po Splošnih pogojih in navodilih (6. točka) in ne vrača nobene odškodnine ali nadomestila za neizkoriščene storitve. Ne glede na plačano odstopnino ima SD Novinar v primeru odpovedi tečajnika pravico do povrnitve administrativnih stroškov v višini 15,00 eur za tečaje v Sloveniji ter 30,00 eur za tečaje v tujini.

 

8. VREMENSKE IN SNEŽNE RAZMERE

Vremenske in snežne razmere niso razlog za odpoved potovanja sklenjenega v pogodbi – prijavnici. SD Novinar ravno tako ne prevzema odgovornosti za zmanjšan obseg obratovanja smučarskih naprav v izbranem smučarskem centru, ki je posledica pomanjkanja snega ali drugih nepredvidenih okoliščin (vreme, naravne nesreče, tehnične ovire…).

 

9. ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

SD Novinar si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 5 (pet) dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše št. potnikov v določenem prevoznem sredstvu za: - potovanje z avtobusom najmanj 30 potnikov.
SD Novinar si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe-prijavnice, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, odstraniti ali se jim izogniti, za SD Novinar pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenila, v kolikor bi bile znane ob sklenitvi pogodbe-prijavnice. SD Novinar ne prevzema odgovornosti za spremembe programa, ki so posledica nastopa kakršnekoli višje sile med potekom aranžmaja. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da SD Novinar odpove potovanje, ima potnik pravico do povračila plačanega zneska aranžmaja, nima pa pravice do povračila stroškov rezervacije, vizuma, potrebnega za vstop v državo kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O vseh spremembah v programu je SD Novinar dolžen potnika nemudoma obvestiti.

 

11. REKLAMACIJE

Potnik je dolžan v kraju samem reklamirati neustrezno storitev pri predstavniku SD Novinar. Potnik mora pri odpravljanju vzroka reklamacije sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, SD Novinar ne bo upoštevala kasnejše reklamacije in potnikom ne bo odgovarjal na pisno reklamacijo.
Če vzroka reklamacije ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom SD Novinar sestavi zapisnik o nastali situaciji.
Najkasneje v 8 dneh po končanem potovanju mora potnik predložiti pisno reklamacijo in priložiti zapisnik s podpisom predstavnika SD Novinar in morebitne račune zaradi dodatnih stroškov. SD Novinar bo upošteval samo reklamacije z vsemi priloženimi dokumenti o vzroku reklamacije. SD Novinar prevzema odgovornost za namestitvene kapacitete v smislu kvalitete, lokacije, opisa (npr. tlorisa apartmaja, razporeditve prostorov v apartmaju), števila in strukture ležišč v apartmaju ali sobi. SD Novinar izrecno ne prevzema odgovornosti za stanje namestitvene kapacitete (čistoča, oprema, ogrevanje, posoda…), ker je za to stanje odgovoren lastnik objekta. Potnik rešuje navedene situacije v kraju, saj SD Novinar nima vpliva na zatečeno stanje apartmaja.

 

12. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik sam na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika SD Novinar. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila stroškov potovanja.

 

13. INFORMACIJE

Ustne informacije, ki jih dobi potnik na prodajnih mestih, organizatorja aranžmaja ne obvezujejo bolj kot navedbe v ponudbi oziroma v programu.

 

14. KATEGORIZACIJA NAMESTITVENIH OBJEKTOV

Kategorizacije namestitvenih objektov (število zvezdic oz. kategorija objektov), navedene v katalogih ali programih SD Novinar za  aranžmaje oz. potovanja, so lokalne oz. nacionalne kategorizacije, in ne kategorizacije SD Novinar , zato SD Novinar za njih ne odgovarja, razen v primeru, ko je posebej označeno, da gre za oceno SD Novinar.

 

15. SOBE/APARTMAJI

Če potnik pri rezervaciji ni izrecno zahteval in doplačal sobe/apartmaja s posebnimi značilnostmi (nekadilci, pogled na morje, balkon, oprema, lega-orientacija, določeno nadstropje,…), bo nastanjen v eni od sob/apartmajev, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v dotičnem objektu. Razdelitev sob je v pristojnosti ponudnika storitev oz. hotelirjev; SD Novinar nima pri tem nobenega vpliva, želje potnika lahko posreduje izvajalcu storitev v kraju, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene.

 

16. KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankami so Splošni pogoji in navodila obvezujoči za potnika in SD Novinar. V vseh cenah iz ponudbe SD Novinar je že vključen davek na dodano vrednost v skladu z zakonodajo, ki opredeljuje delovanje društev.

 

Ljubljana, avgust 2017

Kontakt

Smučarsko društvo Novinar
Staničeva 41
1000 Ljubljana

t: 01/434 70 12
m: 040/775 779
e: info@novinar-drustvo.si
www: novinar-drustvo.si

Smučarsko društvo Novinar

letos praznuje

60. obletnico delovanja